Retry failed scenarios automatically with Karate

Tuesday, April 25, 2023
Edit this post


Tired of flaky tests failing intermittently every time you run your automation pack? In this article, we will explore how to utilize the retry mechanism in Karate to automatically rerun failed scenarios and improve the overall efficiency of your testing process.

Below is an example feature file including 10 scenarios. Each scenario will randomly generate a number, test will fail if it’s an even number.


Feature: Retry

Scenario: Test 1
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 2
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 3
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 4
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 5
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 6
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 7
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 8
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 9
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

Scenario: Test 10
  * def n = utils.randomUtil.getNumber(2)
  * if (n % 2 == 0) karate.fail("odd numbers expected")

In TestRunner.java, from line 10 to 23, that’s where the magic happens:
 • At line 11, we gather all the failed scenarios from the first run.
 • attempt variable determines maximum how many times we want to retry those failed tests, or until there’s no more failed tests.
 • At line 16, we loop through each scenario.
 • At line 19, we retry the failed scenario.
 • At line 20, we update the test results.
 • At line 25, we generate the test report based on returned results.
 • At line 26, we expect there should be no failed scenarios at all.

public class TestRunner {
 @Test
 void runTest() {
  Results results = Runner.path("classpath:demo/retry.feature")
    .outputCucumberJson(true)
    .outputJunitXml(true)
    .tags("~@ignore")
    .parallel(5);

  // Reference: https://github.com/karatelabs/karate/blob/develop/karate-core/src/test/java/com/intuit/karate/core/retry/RetryTest.java
  List<ScenarioResult> failedScenarioResults = results.getScenarioResults().filter(s -> s.isFailed()).collect(Collectors.toList());
  int attempt = 5;
  while (failedScenarioResults.size() > 0 && attempt > 0) {
   System.out.println(String.format("There is %d failed scenario(s)", failedScenarioResults.size()));
   attempt--;
   for (ScenarioResult failedScenarioResult : failedScenarioResults) {
    Scenario scenario = failedScenarioResult.getScenario();
    System.out.println("Retrying: " + scenario.getName());
    ScenarioResult scenarioResult = results.getSuite().retryScenario(scenario);
    results = results.getSuite().updateResults(scenarioResult);
   }
   failedScenarioResults = results.getScenarioResults().filter(s -> s.isFailed()).collect(Collectors.toList());
  }

  generateReport(results.getReportDir());
  assertEquals(0, results.getFailCount(), results.getErrorMessages());
 }

 public static void generateReport(String karateOutputPath) {
  Collection<File> jsonFiles = FileUtils.listFiles(new File(karateOutputPath), new String[] { "json" }, true);
  List<String> jsonPaths = new ArrayList<>(jsonFiles.size());
  jsonFiles.forEach(file -> jsonPaths.add(file.getAbsolutePath()));
  Configuration config = new Configuration(new File("target"), "PartnerIntegrationAutomation");
  ReportBuilder reportBuilder = new ReportBuilder(jsonPaths, config);
  reportBuilder.generateReports();
 }
}

Now let’s run the test and see how it goes.
At the 1st run, only 2 tests passed, while there are 8 tests failed.


---------------------------------------------------------
feature: classpath:demo/retry.feature
scenarios: 10 | passed: 2 | failed: 8 | time: 0.2201
---------------------------------------------------------

>>> failed features:
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:7
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:11
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:15
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:23
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:31
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:35
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:39
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:43
<<<

After the second attempt, 8 tests have passed, only 2 failed tests left.There is 8 failed scenario(s)
Retrying: Test 1
---------------------------------------------------------
feature: classpath:demo/retry.feature
scenarios: 10 | passed: 3 | failed: 7 | time: 0.1883
---------------------------------------------------------

...

Karate version: 1.3.1 | env: uat
======================================================
elapsed:  5.77 | threads:  5 | thread time: 0.05 
features:   1 | skipped:  0 | efficiency: 0.00
scenarios:  10 | passed:   8 | failed: 2
======================================================
>>> failed features:
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:23
odd numbers expected
classpath:demo/retry.feature:43
<<<

Finally, after the 3rd attempt, all tests have passed.


There is 2 failed scenario(s)
Retrying: Test 5

...

Karate version: 1.3.1 | env: uat
======================================================
elapsed:  5.77 | threads:  5 | thread time: 0.05 
features:   1 | skipped:  0 | efficiency: 0.00
scenarios:  10 | passed:  10 | failed: 0
======================================================

In conclusion, incorporating a retry mechanism in your test automation framework can significantly improve the stability and reliability of your tests. Karate framework provides a simple yet powerful way to implement retry functionality for failed test cases. By following the steps outlined in this article, you can easily incorporate this feature into your test suite and enhance the overall quality of your automated testing.

.
Xin vui lòng chờ đợi
Dữ liệu bài viết đang được tải về

BÌNH LUẬN

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Cuộc Sống Tối Giản. Đây là một blog cá nhân, được lập ra nhằm mục đích lưu trữ và chia sẻ mọi thứ hay ho theo chủ quan của chủ sở hữu. Có lẽ vì vậy mà bạn sẽ thấy blog này hơi (rất) tạp nham. Mọi chủ đề đều có thể được tìm thấy ở đây, từ tâm sự cá nhân, kinh nghiệm sống, phim ảnh, âm nhạc, lập trình... Phần lớn các bài đăng trong blog này đều được tự viết, trừ các bài có tag "Sponsored" là được tài trợ, quảng cáo, hoặc sưu tầm. Để ủng hộ blog, bạn có thể share những bài viết hay tới bạn bè, người thân, hoặc có thể follow Kênh YouTube của chúng tôi. Nếu cần liên hệ giải đáp thắc mắc hoặc đặt quảng cáo, vui lòng gửi mail theo địa chỉ songtoigianvn@gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều!!!
© Copyright by CUỘC SỐNG TỐI GIẢN
Loading...